I have a mistake in my loop.

1 ビュー (過去 30 日間)
Thomas Verhaegen
Thomas Verhaegen 2016 年 12 月 4 日
コメント済み: Tamir Suliman 2016 年 12 月 5 日
function Opdrachtc
clear;
clc;
fontSize = 15;
for kk = 1 : 10
h(kk) = MDealer(kk)
H=categorical(h,[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]);
end
histogram(H,'FaceColor','k','Edgecolor','r','LineWidth',2);
title('BlackJack', 'FontSize', fontSize);
fontSize=12;
xlabel('Mogelijkheden', 'FontSize', fontSize);
ylabel('Kans op 1000', 'FontSize', fontSize);
function k= MDealer(~)
% Berekenen van mogelijke kaarten van de dealer
% Een kaart met waarde tussen 1 en 10 wordt toegevoegd, zolang de waarde
% van de kaarten onder de 17 blijft. Zolang men niet boven de 21 komt
% zal een 1 tellen als een 11. Indien men boven de 21 komt zakt de waarde
% terug van 11 naar 1.
for l=1:10
k=l ;
a = 0;
if k == 1
k=11;
a=a+1;
end
while k < 17
r = min(10, randi([1, 13]));
if r == 1
a = a+1;
r=11;
k=k+r;
else
k=k+r;
end
if k > 21 && a > 0
k = k - 10;
a = a-1;
end
end
if k>21 && l==1
k=1;
elseif k>21 &&l==2
k=2;
elseif k>21 && l==3
k=3;
elseif k>21 && l==4
k=4;
elseif k>21 &&l==5
k=5;
elseif k>21 && l==6
k=6;
elseif k>21 && l==7
k=7;
elseif k>21 &&l==8
k=8;
elseif k>21 && l==9
k=9;
elseif k>21 && l==10
k=10;
else k=0;
end
x(l)=k;
end
k=x;
k
  1 件のコメント
Tamir Suliman
Tamir Suliman 2016 年 12 月 5 日
Please dont forget to approve answer if the answer is correct

サインインしてコメントする。

採用された回答

Tamir Suliman
Tamir Suliman 2016 年 12 月 5 日
編集済み: Tamir Suliman 2016 年 12 月 5 日
function Opdrachtc
clear;
clc;
fontSize = 15;
vv=MDealer
v=length(MDealer);
for kk=1:v
h(kk) = vv(kk)
H=categorical(h,[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]);
end
histogram(H,'FaceColor','k','Edgecolor','r','LineWidth',2);
title('BlackJack', 'FontSize', fontSize);
fontSize=12;
xlabel('Mogelijkheden', 'FontSize', fontSize);
ylabel('Kans op 1000', 'FontSize', fontSize);
%

その他の回答 (0 件)

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!

Translated by