Main Content

probvalues

cfit または sfit のオブジェクトの問題依存パラメーター値

構文

pvals = probvalues(fun)

説明

pvals = probvalues(fun) は、cfit オブジェクト fun の問題依存 (固定) パラメーターの値を行ベクトルとして返します。

f = fittype('(x-a)^n + b','problem',{'a','b'});
coeffnames(f)
ans = 
  'n'
probnames(f)
ans = 
  'a'
  'b'

load census

c = fit(cdate,pop,f,'problem',{cdate(1),pop(1)},...
    'StartPoint',2);
coeffvalues(c)
ans =
  0.9877
probvalues(c)
ans =
 1.0e+003 *
  1.7900  0.0039

バージョン履歴

R2006b で導入