Main Content

numcoeffs

cfitsfit、または fittype のオブジェクトの係数の数

構文

ncoeffs = numcoeffs(fun)

説明

ncoeffs = numcoeffs(fun) は、cfitsfit、または fittype のオブジェクト fun の係数 ncoeffs の数を返します。

f = fittype('a*x^2+b*exp(n*x)');
ncoeffs = numcoeffs(f)
ncoeffs =
     3
coeffs = coeffnames(f)
coeffs = 
    'a'
    'b'
    'n'

バージョン履歴

R2006b で導入